Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informacje

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Czemierniki. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to zespół osób powołanych do zadań, których głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Grup Roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


W skład Zespołu oraz Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach – pracownicy socjalni,
 • Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim – dzielnicowy
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim –kurator zawodowy
 • Zespół Szkół w Czemiernikach – pedagog szkolny
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przewodniczący Komisji
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czemiernikach – pielęgniarka


NIEBIESKA KARTA

To procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie tzw.”Niebieskiej Karty A”. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę mogą założyć: policja, ośrodek pomocy społecznej, placówka oświatowa, placówka służby zdrowia. Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest „Niebieska Karta C”. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc socjalna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosku do sądu. W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniana jest „Niebieska Karta D”. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb itp.
 • przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego itp.
 • przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.
Skip to content