Czyste powietrze – zaświadczenia

Informacje

Zaświadczenie wydawane jest na żądanie osoby fizycznej która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej a do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

  • gospodarstwo jednoosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • gospodarstwo wieloosobowe: osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czemiernikach lub na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/
  2. Oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
  3. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (część IV wniosku)

Terminy

Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaś

Podstawa prawna

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
Skip to content