Usługi opiekuńcze

Informacje

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • Usługi opiekuńcze należą do pozamaterialnych form pomocy społecznej. Przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc usługowa skierowana jest do osób samotnych, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie to przysługuje również osobom, którym członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Gminy Czemierniki, w miejscu zamieszkania.
 • Usługi przyznawane są przez Ośrodek na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej.
 • Przy ubieganiu się o pomoc usługową wymagane jest zaświadczenie lekarskie uzasadniające ubieganie się o taką formy pomocy.
 • Usługi są świadczeniem, za które Ośrodek pobiera opłaty w zależności od sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł) lub osoby w rodzinie (600 zł).
 • Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bada i ocenia sytuację bytową, rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, kompletuje wymaganą dokumentację, a następnie wydaje decyzję administracyjną w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej lub odmowy skierowania oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
 • Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad:
  • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
  • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego – zgodnie z zawartą z Kierownikiem Ośrodka umową- jeżeli posiadany dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby w/w. W przypadku mieszkańców Gminy Czemierniki opłatę wnosi zastępczo Gmina Czemierniki.
Skip to content