Zasiłek stały

Informacje

 • Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego (776,00 zł – dla osoby samotnej i 600,00 zł dla osoby w rodzinie).
 • Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719,00 zł, minimalna – 30 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).
 • W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego zasiłek stały nie przysługuje.
 • Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych:
  • osobom zamieszkałym na terenie Gminy Czemierniki;
  • osobom bezdomnym, które przebywają na terenie Gminy Czemierniki;
  • osobom ubezwłasnowolnionym, których opiekun prawny zamieszkuje na terenie Gminy Czemierniki
 • Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Skip to content